Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.uniqueinvitations.eu je:

Bc. Dominika Špatinová
IČO: 47 825 561
DIČ:   2024109692
Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.
(ďalej len „Predávajúci”)

Nakupovanie tovaru na internetovej stránke www.uniqueinvitations.eu môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby (ďalej len „Kupujúci”) za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

I. Objednávka

1. Kupujúci objednáva výrobky a služby Predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.uniqueinvitations.eu. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2. Pri každej objednávke musí Kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH. Kupujúci zodpovedá za to, že uvedené údaje sú správne a aktuálne. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby objednávky spôsobené uvedením nesprávnych alebo neaktuálnych údajov v objednávke.
Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme Predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Kupujúcemu bude na zadanú e-mailovú adresu zaslaný automaticky vygenerovaný e-mail s potvrdením objednávky (názov tovaru, počet kusov, cena, spôsob doručenia, spôsob platby). Od tohto termínu je objednávka pre Kupujúceho záväzná.

4. Kupujúci má právo stornovať/zmeniť objednávku za týchto podmienok:
· Zrušenie/storno/zmena objednávky bez poplatku, a to nasledovne – pri vykonaní objednávky v čase od 00:00 do 16:00 hod. je možné objednávku stornovať/zmeniť najneskôr do 3 hodín od zadania objednávky toho istého dňa a pri vykonaní objednávky v čase od 16:00 do 00:00 najneskôr do 8:30 hod. nasledujúceho dňa.
· Zrušenie/storno objednávky po začatí spracovania objednávky, ktorá ešte nebola zaslaná na schválenie – poplatok 20 Eur.
· Zrušenie/storno objednávky po spracovaní a zaslaní návrhu na schválenie – poplatok 30 Eur.
· Poplatok za výmenu dizajnu za iný dizajn po zaslaní dizajnu na schválenie. Platí v prípade, že Kupujúci nechce zrušiť objednávku, ale len vymeniť dizajn produktu za iný dizajn – 10 Eur.
· Objednávku je možné stornova/zmeniť výlučne písomnou formou (e-mailom na info@uniqueinvitations.eu). Potvrdenie stornovania/zmeny oznámi Predávajúci Kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna/zemny pre Predávajúceho a zastavenie/zmenu vybavovania objednávky.

II. Dodacie lehoty

1. Časová osnova od objednania po dodanie vašich vytlačených produktov sa môže líšiť v závislosti od prípadných zmien dizajnu. Predpokladaný čas od objednania po prijatie tlačených produktov je v rámci Slovenska 6-12 pracovných dní a 12-18 pracovných dní medzinárodne.

2. V prípade, že Kupujúci zvolí pri vykonaní objednávky platbu prevodom/ vkladom na účet Predávajúceho, dôjde k expedícii tovaru až po pripísaní sumy zodpovedajúcej cene objednávky na účet Predávajúceho. Predávajúci sa v tomto prípade zaväzuje tovar expedovať bez zbytočného odkladu podľa článku II., bod 1 vyššie.

III. Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je uvedená pri zobrazení produktu na internetovej stránke www.uniqueinvitations.eu. Ceny uvedené na stránke môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri potvrdení schváleného návrhu objednávky.

2. Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti pri zaslaní dobierkou pri Slovenskou poštou alebo prevodom/ vkladom na účet Predávajúceho (číslo účtu: SK2283300000002000617907).

3. Pri odovzdávaní produktu platí Kupujúci cenu za spracovanie návrhu (10 Eur) + cenu za produkt + cenu za prípadné špeciálne požiadavky + poštovné a balné(uvádzané vrátane ceny dobierky).
Ceny za služby:
· Cena za zmenu fontu – 10 Eur
· Cena za zmenu textu do iného ako SR a ČR jazyka – 3 Eur
· Cena za spracovanie návrhu – cena je fixná a zaúčtovaná ku každej objednávke – 10 Eur
· Cena za zmenu dizajnu za iný dizajn po začatí spracovania návrhu/po zaslaní návrhu na schválenie – 10 Eur
· Cena za úpravu/retuš fotografií – 5 Eur
· Ceny za storno/zrušenie objednávky podľa článku I., bod 4 vyššie.

4. Spôsob doručenia si volí Kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope. Kupujúci si môže zvoliť spôsob doručenia, a to:
a) cez Slovenskú poštu (ceny za poštovné a balné v rámci SR/ČR/EÚ nájdete TU)

5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená Kupujúcemu pri potvrdení objednávky, prípadne Predávajúci odporučí Kupujúcemu lacnejší variant dopravy.

IV. Preberanie tovaru

1. Pri doručení Slovenskou poštou sa Kupujúci zaväzuje prevziať tovar v termíne doručenia od Slovenskej pošty. Predávajúci nenesie zodpovednosť za dodacie termíny Slovenskej pošty.

2. Pri preberaní tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, Kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Predávajúceho a reklamovať zásielku podľa aktuálne platných predpisov Slovenskej pošty. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet Predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z Predávajúceho na Kupujúceho, ktorý má produkt v držbe, má Kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt Predávajúceho.

4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na Kupujúceho.

5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia Kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

V. Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku/s poplatkom, a to podľa článku I., bod 4 vyššie.

2. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná z dôvodu „Predávajúceho“

VI. Ochrana osobných údajov

1. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, odsúhlasením Všeobecných obchodných podmienok a odoslaním objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i), § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov Predávajúcim a ich použitím na fakturačné účely, zaslanie objednávky a ďalšie úkony spojené s objednávkou, vrátane neskoršej komunikácie s kupujúcim (reklamácia, zrušenie objednávky a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Predávajúceho, pre účely zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

2. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas podľa bodu VI.1. týchto VOP dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.

3.Osobné údaje z informačného systému budú poskytované inej právnickej alebo fyzickej osobe iba za účelom doručenia objednávky prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby a s výnimkou, kedy táto povinnosť vyplýva prevádzkovateľovi z osobitných zákonov. Takto môžu byť osobné údaje poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní, orgánom príslušným na riešenie priestupkov, súdom a Úradu na ochranu osobných údajov.

4. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.

5. Predávajúci sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Kupujúceho.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny Predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

2. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

3. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 1. 7. 2014.